Stacking Pallet

เป็นชั้นวางสินค้าที่มีความอิสระในการใช้งาน สะดวกสามารถวางต่อกันได้ตามแนวสูง ในขณะใช้งานสามารถซ้อนเก็บเมื่อเลิกใช้งานทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ