Stacking Pallet

Stacking Pallet

เป็นชั้นวางสินค้าที่มีความอิสระในการใช้งาน สะดวกสามารถวางต่อกันได้ตามแนวสูง ในขณะใช้งานสามารถซ้อนเก็บเมื่อเลิกใช้งานทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Untitled-20 Untitled-21

กรงปลา

สินค้าสินค้าสินค้ากรงประเภทนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น

Untitled-22 Untitled-23 Untitled-24