Mezzanine Floor #9

Mezzanine Floor #9

สินค้าสินค้าสินค้า

– ชั้นลอยขนาด 325 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 300 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด 20 มม.

ติดตังที่ ศรีนคริินทร์

99 999 9999 Untitled-18